Psykosyntes

– en praktisk psykologi med själ och vilja och ett förhållningsätt till livet!

Vi har alla en historia som format oss på gott och ont och som finns med oss i våra dagliga liv. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss längre och att växa som individer.

“Kontakten med psykosyntes blev för mig en vändpunkt. 

-Kay Pollak, filmregissör

Det är lätt att fastna i det som är svårt men med psykosyntesens förhållningssätt lär vi oss att vi är större än vår historia, våra sår och våra begränsningar. Bortom försvaren spirar möjligheten till något nytt och friskt och viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

Personlig Psykosyntes

I livet har vi alla flera olika roller – som vi tilldelats av andra eller tagit på oss själva. Den roll vi har i arbetslivet kan ställa helt andra krav än den roll vi har i hemmet.

“Vi styrs av allt inom oss som vi identifierar oss själva med. Det vi väljer att inte identifiera oss med, kan vi istället styra.”

-Roberto Assagioli, grundare Psykosyntesen

Inom oss finns också en värld av impulser, önskningar, behov, tankar och föreställningar. Känslor och tankar som kan komma i konflikt och skapa motstridiga krav, och där valet mellan egna behov och omgivningens förväntningar inte är självklart. Inom psykosyntesen använder vi uttrycket delpersonlighet för att beskriva de delar vi har inombords och som avspeglar sig i de olika roller vi har. Delpersonligheter har skapats under livets gång, och många väldigt tidigt i livet.

När vi lär oss att förstå de olika delarnas behov kan vi bättre ta hand om de konflikter som uppstår inom oss och det blir enklare att balansera motstridiga känslor och impulser. Det är då vi kan hitta vårt personliga jag och centrum, i syntesen, och därigenom skapa en varm och harmonisk relation till oss själva.

Psykosyntes i relationer

Hur du förhåller dig till dig själv påverkar hur du förhåller dig till andra. Vi blir också delvis till i relation till andra och påverkar varandra med vårt sätt att vara och kommunicera. Hur kan vi vara nära andra utan att förlora oss själva? Hur kan vi vara individer och samtidigt medlemmar i en grupp? Att ha med psykosyntesens förhållningssätt i relationer erbjuder en väg till utveckling ihop med andra.

I grupper, familjesystem och organisationer kan psykosyntes vara ett sätt att träna tydlig kommunikation och skapa fungerande relationer.

Transpersonell psykosyntes

Inom psykosyntesen finns ett andligt perspektiv som handlar om att utveckla sin potential och finna sin plats i världen. Att finna en uppgift som berikar mig och på något sätt tjänar andra människor.

Frågor av karaktären ”Var det här allt?” ”Rymmer inte mitt liv något mer?”, kan bli början till en resa och ett sökande efter en fördjupad mening. Att ge utrymme för själen.

Viljan har en central roll i psykosyntesen

Viljan har en central roll inom psykosyntesen. Utan vilja blir även det enklaste projekt svårt att genomföra. Precis som vi kan träna musklerna i vår kropp, kan vi träna vår vilja och genomföra det vi vill i våra liv. Enligt Roberto Assagioli är viljan psykets mest centrala funktion.

”Ett av de främsta skälen till dagens missförhållanden är att de som har vilja saknar kärlek och de som har kärlek saknar vilja. Detta pekar omisskännligt på det överhängande behovet av integrering och förening av kärlek och vilja.”

-Roberto Assagioli, grundare Psykosyntesen

 

När du utvecklar din vilja ger du dig själv ett verktyg som kan liknas vid kaptenen på en båt – kaptenen som håller båtens kurs trots kraftiga vindar och strömmar. Att ha ett sådant verktyg inom dig ger en upplevelse av inre frihet, styrka och harmoni. Assagioli har också sagt följande om begreppen kärlek och vilja som kan översättas med (och pekar på) vikten av balans mellan känsla och förnuft.

 

Mer om psykosyntes

PsykosyntesAkademin Stockholm

Psychosynthesis Trust London

European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Att växa och utvecklas med Psykosyntes!

Läs mer om våra kurser och utbildningar!

Vem går kurs hos oss?

Möt några av våra deltagare!